تجاوز و روان درمانی آسیب های ناشی از آن

روان درمانی پس از تجاوز جنسی

تعرض جنسی در کلیه کشورها بسیار شایع تر از آن است که ممکن است تصور کنید، و قربانیان تجاوز را فقط زنان تشکیل نمی دهند، از این رو روان درمانی پس از تجاوز اهمیت فراوانی پیدا می کند. بسیاری از افرادی که مورد خشونت، آزار و یا تجاوز جنسی قرار می گیرند، ممکن است به […]

بیشتر بخوانید